תנאי שימוש

תנאי שימוש

קבלת התנאים

התנאים להלן חלים על אתר האינטרנט של המרכז לאמנות צעירה חברה לתועלת הציבור בע"מ ("ארטפורט"), הנמצאת בכתובת www.artportlv.org על הגישה לאתר וכל המידע, התוכן והשירותים, לרבות ומבלי לגרוע טקסטים, גרפיקה, לוגואים, סימני מסחר, סימני שירות, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי שמע, חומרים להורדה דיגיטלית, מאגרי נתונים, כלים, כולל שיפורים, תיקונים, שינויים, עדכונים ו/או שדרוגים, הניתנים ו/או הכלולים באתר ("האתר") . בכניסתך לאתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים המתוארים במסמך זה. אם אינך מבין או מסכים לתנאים אלו, עליך לצאת מאתר זה מיידית ולהימנע מלעשות בו כל שימוש. תנאי שימוש אלו הנם הסכם מחייב בינך ובין ארטפורט והשימוש שלך באתר זה כפוף לנוסח תנאי השימוש שבתוקף במועד כניסתך לאתר.

ארטפורט רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
במקרה של שינויים מהותיים ארטפורט תודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה בדף הבית של האתר. עליך לעיין בנוסח העדכני ביותר של מסמך זה על ידי ביקור ב www.artportlv.org השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים.

רישיון מוגבל

בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה, ארטפורט מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון גישה לאתר, שהינו אישי, בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי, מוגבל וניתן לביטול במלואו, למטרת שימוש אישי ולא מסחרי בלבד בשירותים הזמינים באתר. הנך מתחייב להשתמש באתר אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה.

אתה האחראי הבלעדי להשיג, לשלם עבור, לתקן ולתחזק את כל הציוד, החומרה, הכלים, התכנות, השירותים והחומרים הנדרשים לצורך ובקשר עם גישה לאתר זה ולמוצרים והשירותים הניתנים בו. מבלי להגביל את האמור לעיל, עליך לשלם את כל החיובים, המיסים, העלויות והאגרות להשגת גישתך לאתר, לאינטרנט, הטלפון, והמחשב שלך וכל ציוד קצה אחר. הנך מסכים ומתחייב שלא להיכנס לאתר באמצעים בלתי מורשים.

זכויות קניין ובעלות

האתר, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות עימו (להלן: "קניין ארטפורט"), אינם למכירה והם רכושה הבלעדי של ארטפורט, מרשיה ו/או מי מטעמם. תנאים אלו אינם מקנים לך זכות בקניין ארטפורט, אלא זכות שימוש מוגבלת בלבד כמפורט לעיל. הזכויות המוענקות על פי הסכם זה מוגבלות לאלו המצוינות כאן במפורש, ופרט לזכויות אלה ארטפורט אינה מעניקה זכויות או רישיונות נוספים במשתמע או אחרת. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין ארטפורט אסורים בהחלט ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של ארטפורט.

אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות ארטפורט בתכנים של צדדים שלישיים, אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים.

הנך מסכים ומודע לכך כי לארטפורט הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו.

מטרות ותכלית

ארטפורט הינו ארגון ללא מטרות רווח המקדם אמנות ויזואלית ישראלית עכשווית, הליבה של ארטפורט היא תוכנית רזידנסי של אמנים ישראלים ובינלאומיים. באמצעות פעילויות נוספות שעורכת ארטפורט כגון כנסים, הרצאות, תערוכות, סדנאות מקצועיות לאמנים ויריד ספרים אמנותי שנתי, ארטפורט משרתת את הציבור הרחב ואת סצינת האמנות המקומית ומקדמת את הקשר בין האמנות והחברה.

אי מתן המלצות או עצות

ארטפורט ו/או האתר אינם נותנים או מציעים המלצות או עצות מכל סוג שהוא וכל המידע והתוכן הכלולים באתר הם לנוחותך בלבד. על אף שארטפורט עשויה לספק נתונים, מידע ותוכן, אין לפרש מידע כאמור כעצה. אתה תישא באחריות הבלעדית של הערכת היתרונות והסיכונים הגלומים בשימוש באתר וכל מה שתבחר לעשות במידע ותוכן אלה יהיה באחריותך הבלעדית. האתר לא מספק ייעוץ רפואי, פיננסי או מקצועי אחר ואינו מיועד להוות תחליף לעצה ו/או הפיקוח ו/או ייעוץ מקצועי או אחר הדרושים לך. כל ישום של ההמלצות הניתנות לך באמצעות האתר נתון לשיקול הדעת, הסיכון והאחריות הבלעדיים שלך. לצורך המטרות האמורות לעיל, ייעוץ כאמור יכלול, ללא הגבלה, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, פסיכותרפיה, או מתן טיפול, הוראות, אבחנה, פרוגנוזה או עצה רפואיים, יועצים פיננסיים, מתכננים פיננסיים, יועצי מס, עורכי דין, יועצים עסקיים, אימון לחיים, אימון להתפתחות אישית או כל אימון אישי אחר. האתר עשוי לכלול תכנים שיעוררו התנגדות מצדך או מצד אחרים. יחד עם זאת, אנו נשתדל לבדוק תלונות ונשמח לקבל משובים ותגובות בכתובת info@artportlv.org. .

ארטפורט וספקיה החיצוניים אינם ערבים לדיוק, לעדכניות, לשלמות או לזמינות של האתר, או מתחייבים לתוצאות כלשהן הנובעות משימושך בו. יתכן והתוכן באתר יהפוך במהרה ללא מהימן או לא עדכני ממגוון סיבות. ארטפורט וספקיה החיצוניים לא מחויבים לעדכן מידע או דעות כלשהם הכלולים בקניין ארטפורט. ארטפורט רשאית להפסיק להציע כל תוכן שהוא באתר בכל עת וללא הודעה וכן לחסום כל משתמש והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ארטפורט.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ארטפורט שומרת לעצמה את הזכות לא לפרסם, לשדר, להעלות לאתר בכל פורום שהוא, חומר, מידע, תכנים, שלא על פי חוקי מדינת ישראל, או חומר, מידע ותכנים העלולים לפגוע בפרטיותם של המשתמשים, או מידע שלדעת ארטפורט אינו מוסרי או עלול לפגוע באופן כלשהו במשתמשים ובמפרסמים באתר ו/או הפוגע/לא הולם את מטרותיה.

מידע פרסומי

מבלי לגרוע מכך שפרסום ו/או כל שימוש מסחרי אסור, למעט אם אושר מראש ובכתב על ידי ארטפורט, כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל רשותה של ארטפורט לפרסם. ארטפורט אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של ארטפורט לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים. ארטפורט שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומות על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי שארטפורט תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק.

תכנים של צדדים שלישיים

ככל שהאתר מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, ארטפורט אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה ואינה אחראית לאתרים אלה. ארטפורט מספקת קישורים אלו למטרות נוחות ואינה תומכת באתרים אלה או בתכנים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. במידה ותעזוב את האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם ארטפורט, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי ארטפורט וארטפורט לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. ארטפורט אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. ארטפורט אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, וארטפורט לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, ארטפורט איננה שולטת, מפקחת או אחראית בכל צורה ואופן לפעילות, תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים המקושרים באתר. ארטפורט קוראת לגולש לבדוק את תנאי השימוש מדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו. ייתכן שתמצא כי תכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, אתה מתנגד לתוכנם, או כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ארטפורט אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של ארטפורט לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר. ארטפורט אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בהם נוקטת ארטפורט ולא למדיניות אחרת הננקטת על-ידי אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור על-ידי ארטפורט לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר ארטפורט והינך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור. אינך רשאי לעשות קישור לאתר זה מאתרים שאינם הולמים את מטרות ארטפורט.ככל שהאתר מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, ארטפורט אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה ואינה אחראית לאתרים אלה. ארטפורט מספקת קישורים אלו למטרות נוחות ואינה תומכת באתרים אלה או בתכנים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. במידה ותעזוב את האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם ארטפורט, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי ארטפורט וארטפורט לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. ארטפורט אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. ארטפורט אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, וארטפורט לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, ארטפורט איננה שולטת, מפקחת או אחראית בכל צורה ואופן לפעילות, תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים המקושרים באתר. ארטפורט קוראת לגולש לבדוק את תנאי השימוש מדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו. ייתכן שתמצא כי תכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, אתה מתנגד לתוכנם, או כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ארטפורט אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של ארטפורט לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר. ארטפורט אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בהם נוקטת ארטפורט ולא למדיניות אחרת הננקטת על-ידי אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור על-ידי ארטפורט לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר ארטפורט והינך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור. אינך רשאי לעשות קישור לאתר זה מאתרים שאינם הולמים את מטרות ארטפורט.

ייתכן ותהיה לך האפשרות לקשר בין תכנים ושירותים מסוימים הזמינים באתר לבין חשבונותיך באתרי מדיה חברתית (כגון פייסבוק או טוויטר). קישור כאמור יתבצע על-ידך ובאחריותך הבלעדית (ובכפוף לתנאי השימוש של המדיה החברתית הרלוונטית). בטרם ביצוע קישור כאמור עליך לקחת בחשבון את ההשלכות האפשריות של פעולה זו, כולל בין היתר זמינות פרטי הפרופיל שלך מהמדיה החברתית הרלוונטית באתר כמו גם את האפשרות לקשר בין פעילויות שונות שלך באתר לבין הפרטים שבחשבון המדיה החברתית שלך.

הודעה והסרה

אם הינך מאמין בתום לב כי תוכן כלשהו באתר מפר זכויות קניין רוחני שלך, מפר את פרטיותך ו/או מהווה דיבה או מכיל פורנוגרפיה או מהווה עוולה, באפשרותך לשלוח הודעה לארטפורט ב  info@artportlv.org. , לפרט טענותיך ולבקש כי החומר יוסר או כי הגישה אליו תיחסם תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין.

אבטחת מידע

בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר ייתכן ותתבקש למסור מידע. הנך מסכים ומתחייב למסור מידע אמיתי, מדויק, שלם ועדכני. הנך מסכים ומתחייב שלא לחלוק את מידע ההרשמה שלך (כולל שם המשתמש והסיסמה שלך) עם כל צד שלישי ולכל מטרה שהיא ולשמור על סיסמתך בסודיות. אתה האחראי הבלעדי לכל מידע הניתן על ידך בקשר עם האתר ושימושך בו. אתה האחראי הבלעדי להגנה על המידע המצוי על מחשבך ועליך לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר, כגון על ידי התקנת תוכנת אנטי וירוס, עדכון היישומים שלך, הגנה על הקבצים שלך באמצעות סיסמאות ואי התרת גישה למחשב שלך לצדדים שלישיים.

ארטפורט רשאית, בכל עת, ללא מתן הודעה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, למחוק או למנוע גישתך לכל חלק שהוא באתר, כולל התוכן שלך או המטא דטא (Meta-data).

הגבלות על שימוש

אתה מצהיר ומתחייב כי הנך לפחות בן 18 וכי תעשה באתר אך ורק שימוש אישי, אינפורמטיבי ובלתי מסחרי. אלא אם השגת את הסכמתה המוקדמת בכתב של ארטפורט אינך רשאי:

 • להעתיק, להדפיס, לשנות, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, למסור, לפרסם, להציג, להראות, לשכפל, להוציא לאור, לתת רישיון, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד או למכור כל חלק מהאתר או אילו מזכויותיך הכלולות במסמך זה לצד ג' כלשהו.
 • להעתיק, לשנות או להציג את השם, הלוגו, סימני המסחר, הטקסט או התמונות של ארטפורט/צדדים שלישיים/האתר בכל דרך; או לכלול כל סימן מסחר של ארטפורט, או כל וריאציה שלו כתגית-מטא, יסוד טקסטואלי חבוי או כל סימן אחר אשר עשוי ליצור רושם של שיוך, חסות או תמיכה בינך ובין ארטפורט ו/או צד ג' כלשהו.
 • לעשות כל שינוי, דקומפילציה, הינדוס לאחור או כל ניסיון להגיע לקוד המקור של האתר, כולו או חלקו, או ליצור יצירות נגזרות מהאתר או כל חלק ממנו.
 • לפגוע ו/או להפר זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים של ארטפורט ושל משתמשים אחרים וצדדים שלישיים.
 • לאפשר גישה לאיזה מבין העמודים, הטקסט, התמונות או התוכן של אתר זה תוך שימוש בטכנולוגיית "מסגור" (Framing).
 • להשתמש בכלים המיועדים למתן גישה ממוחשבת חוזרת לאתר זה או לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר.
 • להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מפרה או תוך הפרת כל דין, חוקים ותקנות רלוונטיים או לעשות שימוש באתר ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהאתר מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את ארטפורט ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור.
 • לקדם ו/או לפרסם כל תוכן, מוצר, שירות ו/או כל מידע שעשוי להיות אסור למכירה ו/או הפצה ו/או קידום או פרסום תחת הדין החל, או שעשוי להיחשב לא חוקי, מתסיס ו/או פוגעני.
 • לעשות כל שימוש הפוגע או עלול לפגוע (לרבות הוצאת לשון הרע) בארטפורט ו/או הגורמים הקשורים עמה, במשתמשים אחרים ו/או צד ג' כלשהו לרבות ומבלי לגרוע במוניטין שלהם.
 • להשתתף ו/או לסייע בהשתתפות בשיתוף קבצים אסור על פי דין ו/או העברת מידע ו/או יצירת קישורים לאתרים מפרים.
 • לשלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה ו/או כל ניסיון למסור מידע ו/או להציע שירותים בניגוד לכל דין ו/או מטרות ארטפורט.
 • להעלות תכנים, תוכנות ו/או חומרים הנגועים בוירוסים או כל קוד פוגעני ו/או הנועד להפריע, להגביל תפקודי תוכנה חומרה ו/או שירות.
 • לעשות כל פעולה המפריעה למהלך התקין של האתר.
 • לעשות כל פעולה שהנה בניגוד למדיניות וכללי ICANN.
 • לעשות שימוש באתר להפקת רווח ו/או מטרות מסחריות כלשהן.
 • להפר פרטיותם של (כגון מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים), ו/או להטריד משתמשים אחרים, לרבות אך לא רק, פגיעה ביכולתם ליהנות או להשתתף בשירותים הניתנים באתר.
 • לשנות תכני משתמשים אחרים.
 • למסור מידע כוזב.

המשתמש מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים על מנת לשמור על המידע, ולא לגרום ו/או לתרום, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, להפרת המגבלות המצוינות לעיל על השימוש. לאור טיבו הגלובלי של האינטרנט, הינך מסכים ומתחייב לציית לכל החוקים המקומיים בקשר להתנהגות מקוונת, כולל כל החוקים, הכללים, הקודים והתקנות של הארץ בה אתה מתגורר והארץ ממנה אתה מבצע גישה לאתר זה. אם אינך עומד בכללי הכשירות, אנא אל תשתמש באתר זה.

גישה לשירות

איננו אחראים לזמינות האתר או השירות. השהייה זמנית של הגישה לאתר עשויה לקרות ללא הודעה, על פי שיקול דעתנו, לרבות ומבלי לגרוע, במקרה של תיקון, תחזוקה, כשל מערכתי או בשל סיבות שאינן בשליטתנו. ארטפורט שומרת את הזכות להשהות את הפעלת השירות, האתר שלה או כל חלק ממנו. הנך מסכים כי ארטפורט וספקיה, אינם אחראים כלפיך בכל דרך שהיא בשל סיום, השהייה, הפרעה או עיכוב של אילו מבין השירותים והמוצרים באתר.

מדיניות שמירה על הפרטיות

ארטפורט מכירה ומכבדת את החשיבות שבהגנה על פרטיות המשתמשים אנא קרא את מדיניות השמירה על הפרטיות שלנו, החלה על איסוף ואחסון מידע אודות המשתמשים ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. מדיניות הפרטיות זמינה בכתובת: artportlv.org.il/privacy

הגבלת אחריות

הנך מסכים כי השימוש באתר הוא על בסיס "AS-IS" ו– "AS-AVAILABLE" וכי האתר מועמד לרשותך כפי שהוא וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוגבין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שניתן על פי דיןארטפורט והחברות הקשורות שלהשותפיהנושאי המשרה בהמנהליה,עובדיהבעלי מניותיהסוכניהנותני הרשיונותקבלני המשנה שלהספקיה ו/או מי מטעמהמסירים במפורש כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם האתרבין במפורש או במשתמעלרבות ומבלי לגרועאחריות משתמעת בעניין סחירות (Merchantability), התאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose)ואיהפרה.

ארטפורט אינה מתחייבת כי:

 1. האתר יתאם את דרישותיך ו/או ציפיותיך.
 2. שהאתר יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, עדכני, מאובטח או נקי מוירוסים, טעויות, תולעים, פצצות תאריך, פצצות זמן או מרכיבים מזיקים אחרים;
 3. הנתונים והחומרים המוצגים באתר ו/או התוצאות שיושגו מהשימוש באתר או בשירות יהיו מדויקים או מהימנים;
 4. איכות השירותים, המידע או חומר אחר שהושג על-ידך באמצעות האתר תתאם את ציפיותיך או כי יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אספקת השירותים תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וארטפורט אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור;

אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן עלעצמך מפני כל נזק שיגרםלרבות לרכושך (כולל מערכת המחשב שלךאו אובדן נתוניםתביעותנזקיםאבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתר ו/או כל חלק ממנו.

ארטפורט והקשורות הגורמים הקשורים עמהשותפיהנושאי המשרה בהמנהליהעובדיהבעלי מניותיהסוכניהמעניקי הרשיון עבורהקבלני המשנה שלה,ספקיה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בגין הוצאותנזקים מכל מן וסוג שהםלרבות ומבלי לגרוע נזקים ישיריםעקיפיםנלוויםמיוחדיםתוצאתיים,עונשיים או לדוגמאובכלל זה ללא הגבלהבגין אבדן רווחיםתשואההכנסהמוניטיןתועלתנתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחריםאפילו אם ארטפורט ידעה לגבי אפשרות קיומם


הנך מאשר ומסכים כי ארטפורט הציעה את מוצריה ושירותיה, והתקשרה בתנאי שימוש אלו, בהסתמך על תנאי הגבלת האחריות המפורטים במסמך זה, כי תנאי הגבלת האחריות המפורטים במסמך זה משקפים חלוקת סיכונים סבירה והוגנת בינך ובין ארטפורט וכי תנאי הגבלת האחריות והגבלת החבות המפורטים במסמך זה מהווים בסיס הכרחי להסכם בינך ובין ארטפורט. ארטפורט לא תוכל לספק לך את האתר והשירותים על יסוד תשתית כלכלית סבירה ללא הגבלות אלו.

שיפוי

הינך מתחייב לפצות, לשפות ולהגן על ארטפורט נושאי המשרה שלה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, הגומרים הקשורים עמה, סוכניה וספקיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו בקשר עם (במישרין או בעקיפין) התוכן שלך ו/או שימושך באתר ו/או כל הפרה מצדך את הוראות תנאי שימוש אלו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של ארטפורט, ובנוסף לכל זכות העומדת לארטפורט על פי כל דין.

ביטול

הנך מסכים כי ארטפורט, על פי שיקול דעתה, רשאית לבטל את הרישיון וההרשאה הניתנים לך לשימושך באתר, ללא הודעה מראש במקרה שהנך מפר תנאים אלה ו/או מסיבות הקשורות עם תחזוקת האתר ו/או השימוש בו ו/או מכוח דין ו/או מכל סיבה אחרת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ארטפורט. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש באתר. במקרה של ביטול התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף 1, 3-9, 11, 12, 14-17.

שונות

הודעה – ארטפורט רשאית למסור לך הודעות, כולל בקשר לשינויים בתנאי השימוש של האתר באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל או פרסום באתר. עשרים וארבע שעות לאחר שליחת הדואר האלקטרוני ייחשב העניין כאילו קיבלת וקראת את ההודעה. הודעה שפורסמה באתר תיראה כאילו נמסרה יומיים לאחר הפרסום הראשוני.

ויתור – אי המימוש או האכיפה של זכות כלשהי מתנאי שימוש אלו על ידי ארטפורט, לא יהווה ויתור על זכות זו. כל ויתור כאמור יהיה בתוקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי ארטפורט.

הדין החל וסמכות שיפוט – הדינים החלים על תנאי שימוש אלו יהיו דיני מדינת ישראל (למעט כללי ברירת הדין), ולבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים בעניין כל הסכסוכים בקשר עם אתר זה. כל אחד מהצדדים מקבל על עצמו את סמכות ומקום השיפוט של בתי משפט אלו למטרת כל תביעה כאמור. הצדדים מוותרים מפורשות על תחולתה של אמנת האו"ם בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי.
אתה וארטפורט מסכימים כי כל תביעה הנובעת או קשורה לאתר ארטפורט תוגש בתוך שנה אחת (1) לאחר היווצרות עילת התביעה. שאם לא כן, עילת תביעה כאמור תהא חסומה לצמיתות.

בטלות חלקית – אם הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תיחשב כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראה תוגבל או תימחק מתנאי שימוש אלו עד למידה המינימלית ההכרחית, והיא לא תשפיע על תקפותן ויכולת האכיפה של יתר ההוראות.

המחאה – תנאי שימוש אלו, וכל זכויות ורשיונות המוענקים מכוחן, לא יהיו ניתנים להעברה או להמחאה על-ידך, אולם יהיו ניתנים להמחאה על-ידי ארטפורט ללא הגבלה. כל ניסיון שיעשה לביצוע המחאה תוך הפרה של תנאי שימוש אלו יהיה בטל.

צד ג' – אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

כותרות – הכותרות המופיעות במסמך זה הן למטרות נוחות בלבד, והן אינן מהוות חלק מתנאי שימוש אלו, והן לא יראו כמגבילות או משפיעות על אלו מהוראות מסמך זה.

הסכם כולל – תנאי שימוש אלה בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים ההסכם הכולל בינך ובין ארטפורט ביחס לנושא הנדון כאן, והוא לא ישונה אלא בכתב, בחתימת שני הצדדים, או על ידי ביצוע שינוי בתנאי שימוש אלו על-ידי ארטפורט כמפורט במסמך זה.

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השירות אנא צור עמנו קשר במייל:  info@artportlv.org

דילוג לתוכן